Search & Explore

مرحوم پدر بزرگ عزیزم 😢😢روحت شاد پدر جان واقعا جات خالییه 😢😢❤

گذاشته ها رو به فراموشی بسپاریت به فکر آینده ای باشید که در آن پشیمانی وجود نداشته باشد هیچ کس دلش به حال کسی نمیسوزد پس به فکر آینده خودت باش ❤

  • Advertisements
  • حقوق یک کارگر اروپایی ببین چی میتونه بخره با حقوقش حالا ما ...

    سخنی از کوروش بزرگ پادشاه عالم ❤

    195 Followers